Tra cứu kết quả trúng tuyển theo SBD

Số báo danh:

   

 

Ghi chú: Nhập số báo danh bỏ phần chữ và các số 0 ở đầu.
Ví dụ: TCT.A.00115, chỉ nhập: 115