Tải file thông báo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     

     Số: 2387/TB-ĐHCT-HĐTS                  Cần Thơ, ngày 15 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển bổ sung vào đại học hệ chính quy năm 2017

Căn cứ Thông báo số 2352/TB-ĐHCT ngày 09 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh về việc xét tuyển bổ sung vào đại học hệ chính quy năm 2017;

Căn cứ Biên bản số 2386/BB-ĐHCT-HĐTS ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh về việc xác định điểm trúng tuyển bổ sung đại học hệ chính quy (điểm chuẩn); Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) thông báo kết quả xét tuyển bổ sung vào đại học hệ chính quy năm 2017 như sau:

1. Điều kiện trúng tuyển, điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển

1.1. Thí sinh trúng tuyển phải thỏa các điều kiện sau:

-       Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương.

-       Có tổng số điểm 3 môn thi của tổ hợp xét tuyển được làm tròn đến 0,25 cộng với tổng số điểm ưu tiên khu vực và đối tượng của thí sinh từ bằng hoặc lớn hơn điểm chuẩn. Không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống. 

-       Đối với các ngành chương trình tiên tiếnchương trình chất lượng cao  ngoài các điều kiện nêu trên cn phải có kết quả thi Tiếng Anh đạt mức điểm từ 6,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

1.2.   Điểm chuẩn được quy định tại Bảng điểm chuẩn đợt bổ sung năm 2017 (được đính kèm).

1.3.   Danh sách thí sinh trúng tuyển (được đính kèm).

2. Nộp Giấy Chứng nhận kết quả thi Kỳ thi THPT quốc gia và nhận Giấy báo nhập học

Thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và nhận ngay Giấy báo nhập học từ 7g30 ngày 16/8/2017 đến trước 15g00 ngày 25/8/2017 tại phòng 102, Nhà học B1, Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Thí sinh lưu ý:

- Thí sinh có thể tra cứu trước nội dung Giấy báo nhập học của chính thí sinh tại website http://kqts.ctu.edu.vn.

- Trường hợp thí sinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 từ ngày 22/8/2017 đến trước 15g00 ngày 25/8/2017 thì chuẩn bị sẵn hồ sơ nhập học được ghi trên nội dung Giấy báo nhập học của chính thí sinh đã tra cứu tại website http://kqts.ctu.edu.vn.

- Thí sinh không được rút Giấy chứng nhận kết quả thi sau khi đã nộp cho Trường ĐHCT.

- Sau 15g00 ngày 25/8/2017, thí sinh trúng tuyển nhưng không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 cho Trường ĐHCT xem như thí sinh từ chối nhập học.

          Hội đồng tuyển sinh Trường ĐHCT thông báo kết quả xét tuyển bổ sung vào đại học hệ chính quy năm 2017 đến thí sinh biết./.                  

  Nơi nhận:                                                                      CHỦ TỊCH

- Công bố Website;                                                                    

- P.CTSV, P.KHTH;                                                                         (Đã ký)   

- Lưu: VT, PĐT.                                                                       

                                                                                                  Hà Thanh Toàn

----------------------------------------------------------------------------------

 

BẢNG ĐIỂM CHUẨN ĐỢT BỔ SUNG - NĂM 2017

(Đính kèm Thông báo số 2387/TB-ĐHCT-HĐTS ngày 15 tháng 8 năm 2017
của Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh)

STT

Mã ngành

Tên ngành

Mã tổ hợp
xét tuyển

Chỉ tiêu

Điểm chuẩn trúng tuyển

1

52420101

Sinh học, gồm 2 chuyên ngành:
Sinh học; Vi sinh vật học.

B00

20

17.50

2

52420203

Sinh học ứng dụng

A00, B00

20

18.75

3

52440306

Khoa học đất

B00

30

15.50

4

52460112

Toán ứng dụng

A00

20

15.50

5

52480101

Khoa học máy tính

A00, A01

10

16.50

6

52520214

Kỹ thuật máy tính

A00, A01

10

16.50

7

52520309

Kỹ thuật Vật liệu

A00, A01

20

15.50

8

52520320

Kỹ thuật môi trường

A00, B00

20

16.50

9

52520401

Vật lý kỹ thuật

A00, A01

20

15.50

10

52580202

Kỹ thuật công trình thủy

A00, A01

15

15.50

11

52580212

Kỹ thuật tài nguyên nước

A00, A01

20

15.50

12

52620105

Chăn nuôi

A00, B00

20

16.25

13

52620113

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

B00

20

15.50

14

52620116

Phát triển nông thôn

A00, A01, B00

20

15.50

15

52620205

Lâm sinh

A00, A01, B00

20

15.50

16

52620305

Quản lý nguồn lợi thủy sản

A00, B00

20

15.50

17

52480201C

Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao)

A01, D01, D07

20

17.25

18

52510401C

Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chương trình chất lượng cao)

A01, D07, D08

20

17.50

19

52620301T

Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình tiên tiến)

A01, D07, D08

20

15.75

 

Đào tại tại Khu Hòa An

20

52220113H

Việt Nam học

C00, D01

20

21.25

21

52220201H

Ngôn ngữ Anh

D01

20

19.25

22

52340101H

Quản trị kinh doanh

A00, A01, D01

20

18.50

23

52480201H

Công nghệ thông tin

A00, A01

20

15.50

24

52580201H

Kỹ thuật công trình xây dựng

A00, A01

20

15.50

25

52620102H

Khuyến nông

A00, A01, B00

20

15.50

26

52620109H

Nông học (Chuyên ngành Kỹ thuật Nông nghiệp)

B00

20

15.50

27

52620114H

Kinh doanh nông nghiệp

A00, A01, D01

20

15.50

28

52620115H

Kinh tế nông nghiệp

A00, A01, D01

15

15.50

29

52620301H

Nuôi trồng thuỷ sản

B00

20

15.50

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH